Úvěrový slovník
Nebankovní hypotéka / Úvěrový slovník

Úvěrový slovník nebankovní hypotéky

A | B | C | D | E | F | G |H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

·         Akontace – část z celkové ceny zboží, kterou musí klient zaplatit z vlastních zdrojů

·         Anuita – pravidelná splátka, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh. Část anuity tvoří vlastní splátka dluhu (úmor), zbytek připadá na placení úroku. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru. Hodnoty anuit se v praxi zjišťují pomocí úrokových tabulek.

·         Čerpání – jde o úplné nebo částečné využití poskytnutého úvěru.

·         Čisté měsíční náklady na hypoteční úvěr – náklady, které berou v úvahu vše mimo splátek úvěru a také veškeré související náklady a výnosy (odpočet úroků z daňového základu).

·         Daňový efekt hypotečního úvěru – od základu daně z příjmu lze odečíst úroky z hypotečního úvěru.

·         Dlužník – osoba, která má povinnost splatit věřiteli poskytnutou vypůjčenou finanční částku, včetně úroků.

·         Doba splácení hypotečního úvěru – maximální doba 20 let, průměrně se pohybuje mezi 15 a 20 lety.

·         Doba splatnosti – předem stanovená doba, v níž dojde ke splacení dluhu.

·         Exekuce – nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele na majetku dlužníka. Jedná se vždy o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr.

·         Fixace úrokové sazby – používá se u dlouhodobých úvěrů a zejména u hypoték. Je to doba, po kterou se úroková sazba a tím pádem i splátka úvěru nebude měnit.

·         Hypoteční úvěr – jde o úvěr použitý na nemovitost. Je zajištěn zástavním právem na financovanou nemovitost.

·         Hypoteční zástavní list – druh dluhopisu, jehož nominální hodnota je včetně úroků zajištěna pohledávkami z poskytnutého hypotečního úvěru.

·         Hypotéka – je to forma úvěru a zástavní právo k nemovitosti. Probíhá zde zápis do pozemkových knih a je spojena s pohledávkami.

·         Insolvence – je to platební neschopnost dlužníka splácet své závazky ve stanoveném termínu.

·         Jistina – jde o částku, která je vypůjčena bez úroků.

·         Konsolidace půjček – jde o sloučení více půjček do jediné. Je výhodná zejména proto, že přináší menší úrok díky jedné půjčce na „vše“. A také zjednodušuje celý proces plateb, kdy se staráte jen o jednu splátku..

·         LTV – ukazuje poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Výsledné číslo znamená procento z ceny nemovitosti, ze kterého lze vypočítat maximální poskytnutý úvěr.

·         LTI – je to ukazatel schopnosti klienta splácet úvěr a počítá se jako poměr výše úvěru, k čistému ročnímu příjmu. LTI = výše úvěru / čistý roční příjem.

·         Nominální roční úroková sazba – roční úroková sazba, sloužící zejména na reklamní materiály – nezahrnuje totiž daň a další náklady.

·         Nominální úrok – nebere v úvahu inflaci, ani zdanění. Jeho opakem je reálný úrok.

·         Penále – pokuta za porušení smluvních podmínek.

·         Pevná úroková sazba – sazba, která se nemění po dobu trvání úvěru. Opakem je pohyblivá sazba.

·         Pohledávka – nárok, který vzniká věřiteli na peněžní, nebo hmotné plnění ze strany dlužníka po poskytnutí úvěru.

·         Předčasné splacení – zaplacení celkové dlužné splátky před stanoveným termínem.

·         Reálná úroková sazba – jde o nominální úrokovou sazbu, sníženou o inflaci.

·         Reálný úrok – vyjadřuje kupní sílu částky z nominálního úroku. Je to podíl nominálního úroku a míry inflace.

·         Revolvingový úvěr – půjčka, která se poskytuje formou úvěru. Lze ji čerpat i splácet volitelně, dle možností dlužníka.

·         RPSN – roční procentní sazba nákladů. Vyjadřuje tedy celkové průměrné náklady na úvěr.

·         Ručitel – ten, kdo ručí za splácení úvěru v případě, že závazek nebude splacený dlužníkem.

·         Směnka – krátkodobý cenný papír, který dává jednostranný slib o výplatě peněz bez právních výhrad. Jejím výnosem je úrok. Jde o závazný slib o vyplacení stanoveného obnosu.

·         Splátka – skládá se z části poskytnutého úvěru a z úroků. K placení dochází pravidelně, dle dohody.

·         Spoludlužník – člověk, který se podílí na splacení závazku.

·         Spotřebitelský (spotřební) úvěr – jde o úvěr, který je poskytován osobám a domácnostem na nákup různých prostředků, předmětů, služeb a podobně. Věc, na kterou se poskytnutý úvěr vynaloží, se nestane zdrojem příjmu ke splacení úvěru.

·         Trvalý příkaz – majitel bankovního účtu dává tímto příkazem svolení k provedení a zaúčtování plateb, které se pravidelně opakují.

·         Úmor – splátka jistiny, nebo-li splátka dluhu bez úroků.

·         Umořování – jde o splácení dluhu.

·         Úrok – jde o úplatu za poskytnutý úvěr, tedy o cenu peněz.

·         Úroková míra – značí poměr úroku k jistině, vyjádřen v procentech.

·         Úroková sazba – jde o vyjádření ceny v procentech, za vypůjčené peníze.

·         Úrokové období – v tomto období jsou připisovány úroky.

·         Úvěr – jde o půjčku, či poskytnutí vlastních prostředků třetí osobě, za předem sjednaných podmínek.

·         Úvěrový registr – databáze informací o platební minulosti klientů bank a leasingových společností. Díky registru lze zjistit, zda není klient předlužen a jakou má platební morálku.

·         Věřitel – právnická, nebo fyzická osoba, která poskytuje půjčení finanční částky. Jako odměnu získává úrok z poskytnutí peněz.

·         Zástavce – jde o majitele nemovitosti, která poslouží jako zástava k hypotečnímu úvěru.