IFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI
Nebankovní hypotéka / IFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI

Informace se týkají zprostředkovatele, společnosti Moravské hypoteční centrum s.r.o. a jím poskytovaných služeb spočívajících ve zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Údaje o zprostředkovateli

Společnost:                             Moravské hypoteční centrum s.r.o.

IČ:                                          058 55 900

Sídlo a doručovací adresa:      Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo:                       723100166

E-mailová adresa:                   info@nebankovnihypoteka.cz

ID datové schránky:               dxrd5t9

Číslo bankovního účtu:                       115-4377410227/0100

Oprávnění zprostředkovatele k činnosti

Společnost Moravské hypoteční centrum s.r.o. (dále jen „Společnost“) je oprávněna zprostředkovávat spotřebitelské úvěry jako samostatný zprostředkovatel ve smyslu ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), na základě oprávnění uděleného Českou národní banku (dále jen „ČNB“). Oprávnění Společnosti je možné ověřit na webových stránkách www.cnb.cz.

Spotřebitelské úvěry, které Společnost zprostředkovává

Společnost svým klientům zprostředkovává jak spotřebitelské úvěry účelové, tak bezúčelové. Konkrétní specifikace a typy úvěrů, doba jejich trvání, zápůjční úroková sazba, možnosti splácení úvěru, jakož i podmínky předčasného splacení úvěru či případné nutnosti zajištění nemovitostí se liší v závislosti na konkrétním poskytovateli spotřebitelského úvěru, jehož úvěry Společnost zprostředkovává.

Poskytování rady ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 ZSÚ

Společnost svým klientům poskytuje pouze doporučení dle § 3 odst. 1 písm. b) bod 3 ZSÚ, neposkytuje však radu ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 ZSÚ.

Doplňkové služby

Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru se Společností není vázáno na jakoukoliv doplňkovou službu.

Odměna zprostředkovatele

Výše odměny placené poskytovatelem zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru bude uvedena v předsmluvních informacích v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 písm. f) ZSÚ.

Výše odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli bude stanovena v každém konkrétním případě pevně stanovenou částkou smluvenou mezi Společností a klientem (spotřebitelem) v písemné smlouvě o zprostředkování. Způsob výpočtu výše této odměny je založen na několika faktorech, zejména se odvíjí od výše zprostředkovávaného úvěru, od sjednané výše komerčního úroku konkrétního poskytovatele, od složitosti jednání vedoucích ke zprostředkování úvěru a počtu refinancovaných závazků apod.

Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet klienta (spotřebitele) na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od klienta za tuto činnost odměnu, nesmí současně ohledně spotřebitelského úvěru, který je předmětem této smlouvy, jednat jménem a na účet poskytovatele a pobírat od něj či třetí osoby odměnu. Klient je oprávněn vyžádat si od Společnosti údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Společnosti jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry Společnost zprostředkovává.

Mechanismus vyřizování reklamací a stížností

Podmínky vyřizování reklamací a stížnosti klientů Společnosti jsou stanoveny Reklamačním řádem Společnosti, který je trvale dostupný na webových stránkách Společnosti www.nebankovnihypoteka.cz

Možnost mimosoudního řešení sporů

Klient (spotřebitel) se v případě řešení sporů souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může obrátit na Finančního arbitra České republiky se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací na www.finarbitr.cz.

Orgán dohledu

Orgánem dohledu nad dodržováním povinností Společnosti stanovených ZSÚ je ČNB, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.