Reklamace
Nebankovní hypotéka / Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Společnosti Aktivafin s.r.o.
IČ: 29228913
sídlem Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž

Preambule

Tento reklamační řád upravuje standardizovaný postup pro vyřizování stížností, reklamací a obdobných podání spotřebitelů (dále jen „Podání“) klientů společnosti Aktivafin s.r.o., IČ 29228913, sídlem Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž (dále jen „Společnost“).

1) Kdo je oprávněn učinit podání?

 • Podání je oprávněn učinit každý klient Společnosti, který je spotřebitelem, a který se domnívá, že Společnost zejména porušila práva spotřebitele, porušila smluvní ujednání se spotřebitelem, jednala v rozporu s právními předpisy, došlo k nevhodnému či nepřiměřenému jednání zaměstnance Společnosti vůči spotřebiteli nebo klient upozorňuje na nedostatky v činnosti Společnosti.
 • Společnost je povinna zabývat se každým podnětem spotřebitele, vyjma podání zcela zjevně nesrozumitelných a vyjma opakovaných podání, které jsou zcela zjevným zneužitím institutu stížnosti či Podání, a kterými je zjevně uplatňován bezúspěšný nárok, tzv. zjevně bezúspěšné uplatňování práv.
 • Všechna Podání budou Společností přijata a následně vyhodnocena jako oprávněná nebo neoprávněná.
 • Za oprávněná Podání se považují zejména případy, v nichž se Společnost vůči klientovi dopustila porušení právních předpisů nebo smluvních povinností, jakož i případy, v nichž jednání zaměstnance Společnosti nebylo vhodné nebo přiměřené situaci. Oprávněné Podání zakládá nárok klienta – spotřebitele na zjednání nápravy, náhradní plnění, případně též na náhradu způsobené újmy.
 • O přípustnosti Podání rozhodne Společnost neprodleně, nejpozději do 3 dnů.

2) Jakým způsobem se Podání, stížnost a reklamace podávají?

Spotřebitel – klient Společnosti je oprávněn učinit Podání jedním z následujících způsobů:

 1. osobně v provozovně Společnosti na adrese: 1. máje 283/15, 767 01 Kroměříž
 2. písemně na adresu sídla Společnosti: Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž či na adresu provozovny Společnosti: 1. máje 283/15, 767 01 Kroměříž
 3. elektronicky emailem na adrese: reklamace@aktivafin.cz

3) Jaké náležitosti musí mít Podání a v jaké lhůtě se podává?

Každé Podání musí obsahovat:

 1. Identifikaci klienta – spotřebitele:
 • Jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefonické či emailové spojení pro případné dotazy Společnosti k doplnění podání klienta, číslo úvěrové smlouvy klienta.
 1. Předmět Podání:
 • Klient vylíčí konkrétní popis nastalé situace vytýkané Podáním a čeho se domáhá, včetně doložení veškerých údajů a dokumentů, kterých se v Podání dovolává.
 • Společnost je oprávněna vyzvat klienta k doplnění Podání. Pokud klient Podání nedoplní, vyřídí Společnost Podání dle dodaných informací.

Lhůta pro uplatnění podání:

Podání je vhodné uplatnit u Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co nastala skutečnost či dle sdělení klienta měla nastat skutečnost, která je předmětem Podání klienta – spotřebitele.